Dzisiaj jest: Sobota
23 Marca 2019
Imieniny obchodzą
Eberhard, Feliks, Katarzyna, Kondrat,
Oktawian, Pelagia, Pelagiusz, Piotr,
Zbysław

Do końca roku zostało 284 dni.
Zodiak: Baran

Odwiedziło nas

Content View Hits : 223223
Ogłoszenia
Piątek, 01. Luty 2019 22:05

 
Niedziela, 12. Sierpień 2018 14:05

            Gryfino 12.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie robót związanych z rozbudową, dostawą i uruchomieniem systemu monitoringu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją „ Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU – koło w Gryfinie – dział instalacje elektryczne wewnętrzne piętro” w budynku przy ul. Szczecińskiej 33

I.

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

Dane Firmy ;

Adres Inwestora/ Zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino

tel./ fax:+48 91 415 2014

e-mail: CLOAKING

adres strony internetowej Inwestora/Zamawiającego:www.psouugryfino.org.pl

Dane osoby kontaktowej:

Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Zarządu Koła

tel./ fax:+48 91 415 2014 lub 607 942 092

e-mail: CLOAKING

II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie będzie udzielone w trybie Postępowania ofertowego.

Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

2.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie

środków odwoławczych określonych w tej Ustawie.

3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.

Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.

Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert:

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

7.

W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.

8.

Zapytanie ofertowe nie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

9.

Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w

sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.

10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza ofertyoraz zgodnie z procedurami zawartymi we

wzorze umowy załącznik nr 7.

11.

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy.

Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.

12.

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówieniana podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/Zamawiającego.

13.

Inwestor/Zamawiający dopuszcza również możliwość ograniczenia zakresu robót Wykonawcy w następujących przypadkach-jeśli zaproponowana cena ofertowa za pewien kompleksowy zakres robót okaże się znacząco wyższa od odpowiadającym

im cenom z ofert innych Wykonawców biorących udział w tym postepowaniu;

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót związanych z rozbudową, dostawą i uruchomieniem systemu monitoringu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją „ Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU – koło w Gryfinie – dział instalacje elektryczne wewnętrzne piętro” w budynku przy ul. Szczecińskiej 33

1.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy;

Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę

na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie na który Oferent składa ofertę.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

a)

warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

b)

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

c)

obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

d)

umową

2.

Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych,

opisanych i zaopatrzonych w spis treści 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.:

• dziennik budowy,

• oświadczenie Kierownika budowy/ Inspektora Nadzoru Budowlanego,

• aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

• deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

•protokoły badań i prób oraz uzgodnień

4.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

5.

Gwarancja:

1)

Wykonawca udziela Inwestorowi/Zamawiającemu min. 36-miesięcznej gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2)

Wykonawca udziela Inwestorowi/Zamawiającemu min. 36 -miesięcznej rękojmi.

Termin liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Termin wykonania i odbioru robót:

I

1)

planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni od dnia podpisania umowy natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.09.2018r.

2)

Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: Inwestor/Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania

zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół,

- czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie

dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

3)

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu

umowy,

4)

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z postanowieniami działu XIX niniejszego zapytania ofertowego.

5)

Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub

usterekw toku odbioru,Inwestor/Zamawiającyjest uprawniony do:

a)

odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na

usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,

b)

powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

6)

odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.

Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. XV zapytania.

3.

Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie otrzymanego projektu budowlanego.

4.

Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

5.

Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

VI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Termin ważności oferty do 30.09.2018 r.

VII .

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Inwestora/Zamawiającego

VIII.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1.

18.08.20 18 o godz. 12:00 w siedzibie Inwestora/Zamawiającego

2.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

3.

W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.

W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, w przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

5.

Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

7.

Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym

III

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE

KRYTERIUM WAGA (pkt)

Wartość netto – najniższa cena

IV.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoś

ci lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 
Poniedziałek, 09. Kwiecień 2018 17:10

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie placu z kostki betonowej przy budynku PSONI w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • rozebranie istniejącej nawierzchni
 • korytowanie
 • wywóz rozebranej nawierzchni
 • zagęszczenie terenu
 • wykonanie podbudowy ( recykling betonowy)
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • ułożenie kostki betonowej na podsypce cemontowo- piaskowej 130 m2
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 roku.
 • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 74 -100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 w formie pisemnej w terminie do 20 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00.


                                                                                                                  
           
  Gryfino, 9 kwietnia 2018 rok

 
Piątek, 05. Maj 2017 19:55

 

 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie placu z kostki betonowej przy budynku PSONI w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • rozebranie istniejącej nawierzchni
 • korytowanie
 • wywóz rozebranej nawierzchni
 • zagęszczenie terenu
 • wykonanie podbudowy ( recykling betonowy)
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • ułożenie kostki betonowej na podsypce cemontowo- piaskowej 150 m2
 • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017 roku.
 • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 74 -100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 w formie pisemnej w terminie do 19 maja 2017 roku do godziny 10.00.


                                                                                                                  
             Gryfino, 5 maja 2017

 

 

Nazwa firmy                                                                                                                   Gryfino 17.10.2016,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz       Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

ul. Szczecińska 33

74-100 Gryfino

                                                                                                                                                                               

Zapytanie ofertowe nr 1/PSOUU/2016

na „Instalacja klapy oddymiającej w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą            przy ul. Szczecińskiej 33, 74-100 Gryfino NIP: 858-16-44-110, REGON: 320799231 , KRS: 0000347182 zaprasza do składania ofert na podstawienart.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Instalacji klapy oddymiającej w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie będącym siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej”
 1. 1.1Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.

     2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r.

3.TERMIN PŁATNOŚCI:

Płatność przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo- odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.

            

   4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

   4.1 Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy ekonomiczna kalkulacja. Przedmiar robót załączony do zapytania ofertowego jest jedynie dokumentem pomocniczym.

   4.2 Cena ofertowa musi zawierać również:

- koszt robót przygotowawczych w tym roboty rozbiórkowe, porządkowe

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z ukończeniem przedmiotu zamówienia i przywróceniem terenu do stanu przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4.3 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: CLOAKING , faksem     na nr: 91 415 2014, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: PSOUU Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino do dnia 14.11.2016 do godz.1100   wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 0111.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie PSOUU Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino oraz na stronie internetowej pod adresem www.gryfinopsouu.org.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. gryfinopsouu.org.pl

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gryfinopsouu.org.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Wiśniewska pod numerem telefonu 607942092 oraz adresem email: CLOAKING

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy
 2.  Przedmiar
 3.  Wzór umowy
 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting