Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy,
Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

Do końca roku zostało 44 dni.
Zodiak: Skorpion

Odwiedziło nas

Content View Hits : 240229
Ogłoszenia
Czwartek, 02. Maj 2019 11:03

                                                

                     Zadanie współfinansowane ze środków PFRON   

 

     Szanowni Państwo,

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie informuje, iż w związku z wystosowanym Zapytaniem o cenę nr 1/2019 - dotyczy prowadzenia hipoterapii dla osób niepełnosprawnych z Zespołu Rehabilitacyjno- Terapeutycznego przy PSONI w Gryfinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn.”Prowadzenie rehabilitacji w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym c.d.” wyłoniono wykonawcę  który zaoferował najniższą cenę tj. brutto za 1 h – 100,00 zł

Spółdzielnia Socjalna „ Wierzbowy las” z siedzibą w Starym Czarnowie.

Z poważaniem

Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Zarządu Koła

 

 
Piątek, 26. Kwiecień 2019 20:15

                                 

            Zadanie współfinansowane ze środków PFRON   

 

              Do pobrania

        Formularz-oferty.docx

        Umowa hipoterapia.docx

 

 

 
Piątek, 01. Luty 2019 22:05

 
Niedziela, 12. Sierpień 2018 14:05

            Gryfino 12.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie robót związanych z rozbudową, dostawą i uruchomieniem systemu monitoringu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją „ Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU – koło w Gryfinie – dział instalacje elektryczne wewnętrzne piętro” w budynku przy ul. Szczecińskiej 33

I.

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

Dane Firmy ;

Adres Inwestora/ Zamawiającego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino

tel./ fax:+48 91 415 2014

e-mail: CLOAKING

adres strony internetowej Inwestora/Zamawiającego:www.psouugryfino.org.pl

Dane osoby kontaktowej:

Elżbieta Wiśniewska – przewodnicząca Zarządu Koła

tel./ fax:+48 91 415 2014 lub 607 942 092

e-mail: CLOAKING

II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie będzie udzielone w trybie Postępowania ofertowego.

Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

2.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie

środków odwoławczych określonych w tej Ustawie.

3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.

Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.

Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert:

zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

7.

W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.

8.

Zapytanie ofertowe nie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

9.

Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w

sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.

10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza ofertyoraz zgodnie z procedurami zawartymi we

wzorze umowy załącznik nr 7.

11.

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy.

Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.

12.

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówieniana podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/Zamawiającego.

13.

Inwestor/Zamawiający dopuszcza również możliwość ograniczenia zakresu robót Wykonawcy w następujących przypadkach-jeśli zaproponowana cena ofertowa za pewien kompleksowy zakres robót okaże się znacząco wyższa od odpowiadającym

im cenom z ofert innych Wykonawców biorących udział w tym postepowaniu;

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót związanych z rozbudową, dostawą i uruchomieniem systemu monitoringu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją „ Przebudowa budynku na potrzeby PSOUU – koło w Gryfinie – dział instalacje elektryczne wewnętrzne piętro” w budynku przy ul. Szczecińskiej 33

1.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy;

Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę

na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie na który Oferent składa ofertę.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

a)

warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,

b)

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,

c)

obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

d)

umową

2.

Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy.

3.

Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych,

opisanych i zaopatrzonych w spis treści 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.:

• dziennik budowy,

• oświadczenie Kierownika budowy/ Inspektora Nadzoru Budowlanego,

• aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

• deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,

•protokoły badań i prób oraz uzgodnień

4.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

5.

Gwarancja:

1)

Wykonawca udziela Inwestorowi/Zamawiającemu min. 36-miesięcznej gwarancji.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2)

Wykonawca udziela Inwestorowi/Zamawiającemu min. 36 -miesięcznej rękojmi.

Termin liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Termin wykonania i odbioru robót:

I

1)

planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni od dnia podpisania umowy natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.09.2018r.

2)

Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: Inwestor/Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania

zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół,

- czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie

dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

3)

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu

umowy,

4)

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu

umowy zgodnie z postanowieniami działu XIX niniejszego zapytania ofertowego.

5)

Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub

usterekw toku odbioru,Inwestor/Zamawiającyjest uprawniony do:

a)

odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na

usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,

b)

powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

6)

odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.

Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. XV zapytania.

3.

Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie otrzymanego projektu budowlanego.

4.

Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

5.

Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

VI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Termin ważności oferty do 30.09.2018 r.

VII .

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Inwestora/Zamawiającego

VIII.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1.

18.08.20 18 o godz. 12:00 w siedzibie Inwestora/Zamawiającego

2.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

3.

W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.

W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, w przypadku braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.

5.

Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

7.

Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym

III

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE

KRYTERIUM WAGA (pkt)

Wartość netto – najniższa cena

IV.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoś

ci lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 
Poniedziałek, 09. Kwiecień 2018 17:10

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, zwany dalej zamawiającym,  zaprasza do złożenia oferty cenowej na utwardzenie placu z kostki betonowej przy budynku PSONI w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni
  • korytowanie
  • wywóz rozebranej nawierzchni
  • zagęszczenie terenu
  • wykonanie podbudowy ( recykling betonowy)
  • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
  • ułożenie kostki betonowej na podsypce cemontowo- piaskowej 130 m2
  • Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie podmiot, niezbędne do wykonania zamówienia.
  • Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 roku.
  • W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego pod adresem: 74 -100 Gryfino, ul. Szczecińska 33 w formie pisemnej w terminie do 20 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00.


                                                                                                                  
           
  Gryfino, 9 kwietnia 2018 rok

 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting