Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta

 

         Zał. nr 4  do SIWZ

 

 

 

Umowa Nr ………………

 

na dostawę samochodu

 

 

 

 

 

Zawarta w dniu …………………….. r.  w  Gryfinie, pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino, REGON 320799231, w imieniu którego działają:

 

 

 

  1. Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie

  2. Wioleta Tkaczyk – Skarbnik Zarządu Koła w Gryfinie

 

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym

 

 

 

a

 

 ...................................................................................................................................................................

 

 z siedzibą w ............................................przy ul. ...................................................... reprezentowanym przez:

 

 

 

1.      ...............................................................

 

2.      ...............................................................

 

 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

 

 

 

 

 

§1

 

1.  Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo   zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego  - nie będącego dotychczas w jakiejkolwiek eksploatacji samochodu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy , które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

 

3. Wykonawca oświadcza, że pojazd będacy przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, nie pozostawał dotychczas w jakiejkolwiek eksploatacji, a także jest wolny od wad.

 

4.  Lokalizacja dostawy: budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie.

 

 

 

§2

 

1. Wartość zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi: netto ............................zł słownie: ................................................................................................................ podatek VAT w wysokości …………… zł, słownie: ………………..……………..........................

 

Wartość brutto wynosi ................... zł, słownie: .............................................................................

 

2. Cena umowy obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 

§3

 

1.    Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 14 dni licząc od wpływu do Zamawiającego faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru bez usterek

 

2.    Jednostką realizującą umowę jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie , ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino, NIP ……………., na adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty- w tym faktury.

 

3.    Zamawiający oświadcza, że  płatnikiem VAT jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.

 

4.    Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą po  wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu  z odbioru końcowego  bez usterek.

 

5.    W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

 

 

 

§4

 

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

 

 

§5

 

1.                  Przedmiot umowy objęty jest gwarancją bez wyłączeń zgodnie z ofertą oraz SIWZ.

 

2.                  Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zakupiony przedmiot umowy

 

3.                  Reklamację składa się na piśmie ze wskazaniem istniejącej usterki (wady) i karta gwarancyjną.

 

4.                  Termin załatwienia przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej wynikać będzie z terminów zawartych w treści udzielonej na zakupiony samochód gwarancji. Wykonawca podejmować będzie wszystkie niezbędne działania, aby czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną był jak najkrótszy.

 

 

 

§6

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:

 

a) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

 

c) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,

 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

 

 

 

 

 

§12

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

2. Adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiający, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiający adres Wykonawcy została skutecznie dostarczona.

 

 

 

§13

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§14

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca:

 

 

      Pobierz                               Zal_nr_4_wzor_umowa.doc

                                                   Zal_nr_4_wzor_umowa.pdf

 

 

 

 

Gryfino, dnia  14 listopada 2011 r.

PSOUU.3431-02/11

 

 

                                                              Uczestnicy postępowania

                                                              wszyscy


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa nowego fabrycznie samochodu służbowego

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 listopada  2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

 

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy z pojemnością silnika do 2200 ccm?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza pojazdy z pojemnością do 2200 cm.

 

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza wymiar pojazdu do 5230 mm ( długość całkowita) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wymiar pojazdu do 5230 mm (długość całkowita)

 

Pytanie nr 3:

Czy dopuszcza się w wyposażeniu standardowym felgi z oponami o rozmiarze 15’’ ( zmniejsza to koszty eksploatacyjne )?

 Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza  w wyposażeniu standardowym felgi z oponami 15’’

 

Pytanie nr 4:

Czy dopuszcza się dostawę pojazdu z normą EURO 4 (obowiązujące przepisy dopuszczają rejestracje pojazdów z normą EURO 4) ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu z normą Euro 4.

 

Pytanie nr 5:

Czy dopuszcza się dostawę pojazdu w kolorze białym lub innej barwy ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu w kolorze białym lub innej barwy.

 

Pytanie nr 6:

Czy dopuszcza się w warunkach gwarancji okres 96 m-cy na perforacje nadwozia ?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza w warunkach gwarancji okres 96 m-cy na perforację nadwozia

 

                                                                             Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie

 

 

 

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting