Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

            Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: -

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego.

b) Rodzaj zamówienia: dostawa

c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego służbowego samochodu osobowego typu van.

2. Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wymogi dodatkowe:

a)      dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy na adres:

budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie.

b) odbiór nastąpi w godzinach 9.00-15.00, Wykonawca załączy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, gwarancje, instrukcje obsługi, książki gwarancyjnej pojazdu, karty pojazdu itp.

c)    całkowite rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu z odbioru końcowego potwierdzonego przez komisję odbiorową.

d)   gwarancja - minimum: .

- 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów,

- lakier: 2 lata gwarancji bez limitów kilometrów,

- perforacja korozyjna nadwozia: 12 lat gwarancji

e) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego wykonania czynności związanych z ubezpieczeniem oraz rejestracją pojazdu bądź szkoleniem

osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego samochodu.

Koszta związane zarówno z rejestracją, jak i ubezpieczeniem pokryje Zamawiający.

d) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8

f) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

30 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • próbki, opisy lub fotografie (materiał opisowy z nazwą handlową proponowanego samochodu wraz z dokumentacją zdjęciową)

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5)

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena.

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W umowie może ulec zmianie przedmiot oraz termin wykonania zamówienia lub zmniejszyć się cena:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouugryfino.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2011 r. do godz. 9.45 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu   8 listopada 2011 r.

 

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting