Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Poniedziałek, 02. Kwiecień 2012 14:27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Roboty remontowe

w budynku PSOUU – Koło w Gryfinie

przy ul.  Szczecińskiej 33 w Gryfinie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: -

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowe w budynku PSOUU – Koło w Gryfinie przy ul.  Szczecińskiej 33  w Gryfinie

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem stropu między parterem a poddaszem w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie -  dostosowanie obiektu do potrzeb Dziennego Centrum Aktywności, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą projektu stanowiącego załącznik nr 6, przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7  oraz  specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 do SIWZ

d) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215200-9, 45453000-7

f) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

45 dni od daty przekazania placu budowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Analiza dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (roboty budowlane wewnątrz budynku) minimum 60.000 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy – branża ogólnobudowlana)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków   lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert)
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert)

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5)

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena.

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W umowie może ulec zmianie przedmiot oraz termin wykonania zamówienia lub zmniejszyć się cena:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

c) z powodu wystąpienia dodatkowych robot, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.gryfino.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2012 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 

Roboty remontowe

w budynku PSOUU – Koło w Gryfinie

przy ul.  Szczecińskiej 33 w Gryfinie

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁA:

 

Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie

 

 

 

Gryfino, dnia 02 kwietnia 2012 rok

 

Część I INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino

Telefon/ faks: (091) 415 20 14

REGON 320799231 

 

Część II TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

 

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiot zamówienia: (Kod CPV : 45215200-9, 45453000-7 )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem stropu między parterem a poddaszem w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie -  dostosowanie obiektu do potrzeb Dziennego Centrum Aktywności, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

1.1. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą   Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować  Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą projektu stanowiącego załącznik nr 6, przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7  oraz  specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 do SIWZ.

 

1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

 

1.4 W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

 

2. Lokalizacja zamówienia

Budynek PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

 

Część IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Część V  TERMINY PŁATNOŚCI

1.    Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 30 dni licząc od wpływu do Zamawiającego faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru bez usterek

2.    Rozliczanie częściowe robót będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi na podstawie procentowego  zaawansowania robót.

3.    Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po  wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu  z odbioru końcowego robót wykonanych bez usterek.

4.    W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

                                  

Część VI PODWYKONAWCY

Zamawiający  dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia , której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
 2. Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym przez Zamawiającego (na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów), powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń warunków wykonania przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego,
 3. Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 4. W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawcę umowa przyjmie dodatkowe zapisy:

1) Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi  następującymi dokumentami:

a)       protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego, sporządzonym przy udziale Wykonawcy i podwykonawcy, a określającym zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umowy,

b)       pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.

3)       Zamawiającemu przysługuje prawo do  zatrzymania wynagrodzenia  umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt 2b.

4)       Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót.

5)       Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy wynagrodzenia.

6)       Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie.

7)       W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego.

8)       Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 14:00 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i soboty nie wchodzą w skład 3-dniowego terminu. Nadania listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego ustępu

9)       Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności niezależności przez Zamawiającego z powodów określonych w ppkt 3).

 

Część VII  INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Część VIII OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

 

Część IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

 

 

Część X  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (roboty budowlane wewnątrz budynku) na co najmniej 60.000 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy - branża ogólnobudowlana)

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia

 

Część XI DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ)

1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).

1.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

1.7 Wykazu robót budowlanych (zgodnie z zał. 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga, aby z dokumentów potwierdzających wynikało wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych – roboty budowlane wewnątrz budynku- na co najmniej 60.000 zł brutto

1.8  Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy - branża ogólnobudowlana), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

1.9 Szczegółowy kosztorys ofertowy.

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI pkt. 1.3-1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.           nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.           nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

a)      oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.3-1.6) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej)

b)      oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

c)      warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w ppkt. 1.2 oraz 1.7-1.8) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

d)      pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

Część XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.      Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie.

3.      Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 415 20 14 .  Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.      W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

5.      Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej.

6.      Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego                               i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7.      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest  Pan Mateusz Diakowski tel. 601 086 720

 

Część XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Część XIV  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

Część XV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.   Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.1 Ofertę należy przygotować wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

1.2 Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

1.3 Oferta powinna zawierać:

a)      nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

b)      datę sporządzenia oferty,

c)      nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

d)      wymagany termin/ okres realizacji,

e)      ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego w PLN (cyfrowo i słownie) – cena (w tym podatek VAT )

f)       warunki płatności,

g)      oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

h)      oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

i)        oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

j)        oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

k)      oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

l)        do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

1.4 Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

1.5 Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

a) koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana: „PRZETARG NA ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU PSOUU – NIE OTWIERAĆ PRZED 18.04.2012r. do godz.1200”,

b) koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie i oznakowana: „PRZETARG NA ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU PSOUU – NIE OTWIERAĆ PRZED 18.04.2012r. do godz.1200tak jak zewnętrzna.

c)      Oferty złożone po terminie będą zwracane niezwłocznie bez otwierania koperty wewnętrznej.

 

2. Inne informacje:

2.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

2.2 Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

2.3 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

2.4 Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie                    i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego

2.5 Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.6 Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

2.7 Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

2.8 Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ.

2.9 Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia                  i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Część XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.   Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2012 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2011 r.  o godz. 12.00 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie

 

Część XVII OTWARCIE OFERT

1.   W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

2.   Zmiana i wycofanie ofert:

2.1 Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

2.2 Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 2.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

2.3 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

3.   Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

4.   Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

5.   Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane bez otwierania koperty zewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

Część XVIII KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

Kryterium : 100 % - cena

 

1.   Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

2.      Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

3.      Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

4.      Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

5.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. posiada najniższą cenę.

6.      Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

CZĘŚĆ XIX OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej jest: projekt budowlany, projekt wykonawczy i przedmiar robót załączony do SIWZ 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace wynikające z projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją projektową ma on obowiązek zgłosić je w terminie przewidzianym na zadawanie pytań.

4. Cena ofertowa musi zawierać również:

- koszt robót przygotowawczych w tym roboty rozbiórkowe, porządkowe

- koszty związane z zagospodarowanie placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z ukończeniem przedmiotu zamówienia i przywróceniem terenu do stanu przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

- ubezpieczenie terenu budowy

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru i Wykonawcę.

8. W trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmniejszenia wartości zamówienia w przypadku odstąpienia Zamawiającego z części robót.

 

Część XX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Część XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Część XXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

 

Część XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.   Formularz oferty na wykonanie robót                                                                    - Zał.    Nr 1

2.   Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy                        - Zał.    Nr 2

3.   Wzór wykazu wykonanych prac                                                                             - Zał.    Nr 3

4.   Wzór umowy                                                                                                                - Zał.    Nr 4

5.   Wzór wykazu osób i podmiotów                                                                             - Zał.    Nr 5

6.   Projekt                                                                                                                           - Zał.    Nr 6

7.   Przedmiar robót                                                                                                          - Zał.    Nr 7

8.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót                                         - Zał.    Nr 8

 

  Pobierz :

 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc

 Zal_nr_1_formularz_oferty.doc

 Za_nr_2_oswiadczenie.doc

 Zal_Nr_3_wykaz_prac.doc

 Zal_nr_4_wzor_umowa.doc

 Za_Nr_5_wykaz_osob.doc

ZAL_NR_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.doc

 Opis techniczny.pdf

 Strop_nad_parterem.pdf

 a3.pdf

 a7.pdf

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting