Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Piątek, 17. Sierpień 2012 17:01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Roboty modernizacyjne

w budynku PSOUU – Koło w Gryfinie

przy ul.  Szczecińskiej 33 w Gryfinie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouugryfino.org.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty modernizacyjne w budynku PSOUU – Koło w Gryfinie przy ul.  Szczecińskiej 33  w Gryfinie

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nadproży na parterze i I piętrze, położeniu podkładu betonowego na posadzkę na parterze oraz wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie -  dostosowanie obiektu do potrzeb Dziennego Centrum Aktywności, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą projektu stanowiącego załącznik nr 6, przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7  oraz  specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 do SIWZ

d) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215200-9, 45453000-7

f) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

60 dni od daty przekazania placu budowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Analiza dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (roboty budowlane wewnątrz budynku) minimum 100.000 zł brutto każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy – branża ogólnobudowlana, kierownik robót – branża elektryczna)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 •  
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków   lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert)
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert)

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5)

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena.

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W umowie może ulec zmianie przedmiot oraz termin wykonania zamówienia lub zmniejszyć się cena:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

c) z powodu wystąpienia dodatkowych robot, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę.

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.psouugryfino.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2012 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 sierpnia 2012 r.

 

 

Do pobrania

 

 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc

 Zal_nr_1_formularz_oferty.doc

 Za_nr_2_oswiadczenie.doc

 Zal_Nr_3_wykaz_prac.doc

 Zal_nr_4_wzor_umowa.doc

 Za_Nr_5_wykaz_osob.doc

 ZAL_NR_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.doc

 Załącznik nr 6 projekt :

  str_tytulowa.pdf

 SKMBT_C20312040212070.pdf

 Opis_instalacji.pdf

 Opis_tech_konstr.pdf

 E2.pdf

 E4.pdf

 E5.pdf

 E8.pdf

 E11.pdf

 rys._2.pdf

 rys._3.pdf

 rys._7.pdf

Załącznik nr.7

 Przedmiar_robot_elektrycznych-PIWNICA.pdf

 roboty_murowe_zwiazane_z_otwora-_przedmiar.pdf

 

 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting