Dzisiaj jest: Sobota
2 Lipca 2022
Imieniny obchodzą
Juda, Maria, Martynian, Otto, Piotr,
Urban

Do końca roku zostało 183 dni.
Zodiak: Rak

 

Nazwa firmy                                                                                                                   Gryfino 17.10.2016,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz       Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

ul. Szczecińska 33

74-100 Gryfino

                                                                                                                                                                               

Zapytanie ofertowe nr 1/PSOUU/2016

na „Instalacja klapy oddymiającej w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie”

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z siedzibą            przy ul. Szczecińskiej 33, 74-100 Gryfino NIP: 858-16-44-110, REGON: 320799231 , KRS: 0000347182 zaprasza do składania ofert na podstawienart.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Instalacji klapy oddymiającej w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie będącym siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej”
  1. 1.1Szczegółowy zakres robót przedstawia umowa stanowiąca załącznik nr 2 i przedmiar stanowiący załącznik nr 3.

     2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r.

3.TERMIN PŁATNOŚCI:

Płatność przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo- odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, bez usterek.

            

   4. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

   4.1 Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy ekonomiczna kalkulacja. Przedmiar robót załączony do zapytania ofertowego jest jedynie dokumentem pomocniczym.

   4.2 Cena ofertowa musi zawierać również:

- koszt robót przygotowawczych w tym roboty rozbiórkowe, porządkowe

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy oraz wszelkie prace porządkowe związane z ukończeniem przedmiotu zamówienia i przywróceniem terenu do stanu przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- koszty związane z zagospodarowaniem odpadów

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4.3 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: CLOAKING , faksem     na nr: 91 415 2014, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: PSOUU Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino do dnia 14.11.2016 do godz.1100   wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 0111.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie PSOUU Koło w Gryfinie ul. Szczecińska 33 74-100 Gryfino oraz na stronie internetowej pod adresem www.gryfinopsouu.org.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. gryfinopsouu.org.pl

V. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gryfinopsouu.org.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Wiśniewska pod numerem telefonu 607942092 oraz adresem email: CLOAKING

VIII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz ofertowy
  2.  Przedmiar
  3.  Wzór umowy
 
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting