Dzisiaj jest: Sobota
1 Października 2022
Imieniny obchodzą
Benigna, Cieszysław, Danuta, Dan,
Danisz, Igor, Jan, Remigiusz

Do końca roku zostało 92 dni.
Zodiak: Waga
Przetargi

 

 

   

 

        Do pobrania

     zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia

     zal_2_form_ofertowy

     zal_3_wzor_umowy

     zal_4_osw_auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Do pobrania

                           Załącznik nr 7 a - dodatkowy przedmiar

 

 

 

 

    

 
Wtorek, 26. Kwiecień 2016 13:33

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Budowa windy w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33

w Gryfinie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouugryfino.org.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: : stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa windy w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

d) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa windy w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie

1.1 Zakres zamówienia:

- roboty rozbiórkowe

- roboty malarskie

- roboty murarskie

- roboty wykończeniowe

- prace elektryczne

- dostawa i montaż dźwigu osobowego

- roboty izolacyjne

1.2. Użyte materiały muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 02.07.2014 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014 poz. 883 z późn. zm.) oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie materiałów równoważnych jak użyte w projekcie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ wraz z zapisami niniejszej SIWZ.

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 uPzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeńrównoważnych (czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ). Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia w terminie nie później niż 7 dni przed zamówieniem partii materiału . W przypadku zakupu materiałów na które Zamawiający nie wyrazi zgody , wymiana materiału na zgodny z PT leży po stronie Wykonawcy.

1.4 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

1.5 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z kierownikiem jednostki (w szczególności zabezpieczenie placu budowy).

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

1.7 W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte                           w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

e) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45442100-8 Roboty malarskie

45262300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

h) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

4 miesiące od daty przekazania placu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • analiza dowodów dotyczących wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia:

- co najmniej 2 robót polegających na remoncie budynku wraz z dostawą i montażem windy osobowej na kwotę minimum 200.000 zł każda,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

 • analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy- branża ogólnobudowlana, kierownik robót – branża elektryczna)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • analiza dokumentów potwierdzających posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000 zł

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.
 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji III.4).b.

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo finansowy.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

Zamawiający zastrzega, że przewiduje możliwość wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a uPzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT: cena – 95%,

termin gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony w latach (minimum 5 lata, maksimum 10 lat) – 5%

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy           o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),

b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, w tym w szczególności wynikających z błędów projektowych,

c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodów będących następstwem działania organów administracji takich jak np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów lub odmów wydawania decyzji, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

e) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu wystąpienia zamiennych robot lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę bądź wystąpienia trudności organizacyjnych,

f) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu warunków atmosferycznych, warunków realizacji zamówienia dotyczących m.in. robót elewacyjnych, robót ziemnych,

g) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu ewentualnych wykopalisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów bądź z powodu odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, geologicznych w tym kategorie gruntu oraz w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp.

h) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,

i) zmiany polegającej na konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa.,

j) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego,

k) zmiany harmonogramu,

l) wprowadzenia rozliczeń częściowych oraz zmiany ich terminów,

ł) ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego

m) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

n) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

o) zmiany stawki podatku VAT.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouugryfino.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PSOUU ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej.

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w do dnia 20.05.2016 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: -

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 kwietnia 2016 r.

 

    Pobierz

 

  Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

   Zał_nr_1_formularz_oferty.doc

   Zal_nr_2_oswiadczenie.doc

   Zal_nr_3_oswiadczenie.doc

   Zał. nr 4 wzór umowy.doc

   Zal_Nr_5_wykaz_prac.doc

   Za_Nr_6_wykaz_osob.doc

   Zal_nr_7_przedmiar.pdf

   Zal_nr8_sst.pdf

 

   Projekt

    Zal_nr_9_ projekt.zip

 

 
Wtorek, 13. Maj 2014 12:04

 
Czwartek, 17. Kwiecień 2014 13:51

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

 

ROBOTY INSTALACYJNE C.O. I WENTYALCJI

 

W BUDYNKU NA POTRZEBY

 

PSOUU KOŁO W GRYFINIE

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouugryfino.org.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty instalacyjne c.o. oraz wentylacji w budynku PSOUU Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

d) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne c.o. oraz wentylacji w budynku PSOUU Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33.

 

Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą   Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować  Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

 

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych (czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ). Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia.

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

 

W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte                            w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

 

Lokalizacja zamówienia: budynek PSOUU przy ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino

e) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215221-2, 45331000-6

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

h) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

2 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

·         analiza dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia

            - roboty polegające na wykonaniu instalacji c.o.  – 2 roboty

            - roboty polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej – 2 roboty

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

·         analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy - branża sanitarna,)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.

 

·         wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  cena – 100%,

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy           o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, różnica w robotach zamiennych),

b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, w tym w szczególności wynikających z błędów projektowych,

c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności

d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu wystąpienia zamiennych robot lub dodatkowych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę bądź wystąpienia trudności organizacyjnych,

e) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu warunków atmosferycznych,

f) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,

g) wprowadzenia rozliczeń częściowych,

h) ww. zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego, oraz zapewnić optymalne funkcjonowanie instalacji oraz nie mogą zwiększać wysokości wynagrodzenia,

i) ww. zmiany winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca dokumentacji projektowej,

j) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

k) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

l) zmiana stawki podatku VAT.

2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.psouugryfino.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 maja 2014 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2014 r.

   

 

 

 

      Do pobrania :

    SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc

    Zal_nr_1_formularz_oferty.doc

    Zal_nr_2_oświadczenie.doc

    Zal_nr_3_oświadczenie.doc

    Zal_nr_4_wzor_umowa_psouu.doc

    Zal_Nr_5_wykaz_prac.doc

    Za_Nr_6_wykaz_osob.doc

    Za_Nr_10_gwarancja_bank_ubez.doc

   Przedmiar załącznik nr 7

     przedmiar.pdf

   SST załącznik nr. 8 do SIWZ

   S10_Instalacje_wentylacji_rzut_poddasza_-_rys._zamienny_.pdf

   specyfikacja_techniczna1.pdf

   Str_tyt_specyfikacje_techniczne.pdf
 

  Projekt załącznik nr.9 do SIWZ:

   STRONA_TYTULOWA.pdf

   Opis.pdf

   S5_Instalacje_CO_rzut_piwnic_297x480.pdf

   S6_Instalacje_CO-rzut_parteru_297x480.pdf

   S7_Instalacje_COrzut_pietra_297x480.pdf

   S8_Instalacje_wentylacji_rzut_piwnic_297x480.pdf

   S9_Instalacje_wentylacji_rzut_parteru_297x480.pdf

   S10_Instalacje_wentylacji_rzut_poddasza_297x480.pdf

   specyfikacja_techniczna.pdf

 

 

 

 

 
Piątek, 12. Lipiec 2013 16:54

 

 
Piątek, 07. Czerwiec 2013 13:39

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA POTRZEBY PSOUU KOŁO W GRYFINIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouugryfino.org.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku na potrzeby PSOUU Koło w Gryfinie

b) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

c) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

d) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacja budynku PSOUU Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 – docieplenie powyżej cokołu, stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz docieplenie posadzki piwnicy.

 

Wyszczególnienie prac:

- roboty posadzkarskie, izolacyjne, dociepleniowe oraz stolarka okienna i drzwiowa.

 

Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą   Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie od Zamawiającego.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować  Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

 

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia.

 

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmniejszenia wartości zamówienia w przypadku odstąpienia Zamawiającego z części robót.

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.

 

W przypadku zaistnienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

e) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienie uzupełniające będzie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u Pzp i dotyczyć będzie wykonania docieplenia budynku poniżej cokołu o następującym zakresie prac:

- roboty dociepleniowe i izolacyjne.

W przypadku udzielenia robót uzupełniających Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny nie większe niż ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do zamówienia podstawowego, oraz zastosowane wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, kosztów zakupów i zysku.

 

f) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000, 45420000,

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

h) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

2 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

·         analiza dokumentów potwierdzających wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia

- wykonanie robót termomodernizacyjnych  – co najmniej 2 roboty, każda na co najmniej 200.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.

 

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

·         analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy - branża ogólnobudowlana,)

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowa ukończone.

 

 • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów oraz szczegółowy kosztorys ofertowy.

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  cena – 100%,

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy           o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):

a) obniżenie podanej w umowie ceny (np. roboty zaniechane, zmiana limitu finansowego w danym roku budżetowym),

b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy, w tym w szczególności wynikających z błędów projektowych,

c) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie będzie wynikało z przestojów w wykonywaniu zamówienia zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

d) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu wystąpienia zamiennych robot, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę bądź wystąpienia trudności organizacyjnych,

e) wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu warunków atmosferycznych,

f) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy nie wymienionego w wykazie robót proponowanych do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców,

g) wprowadzenia rozliczeń częściowych,

h) inne niż wskazane w ust. a-g okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego, np. zastosowanie lepszej technologii wykonania lub zastosowanie materiałów lepszej jakości bez zmiany wysokości wynagrodzenia,

i) aktualizacja rozwiązań z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia,

j) zmiany tekstu umowy, jeżeli nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań stron,

 k) zmiana stawki podatku VAT.

Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu)

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.psouugryfino.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 lipca 2013 r. do godz. 11.30 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013 r.

 

      Do pobrania

     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      Załączniki

     Zał_nr_1_formularz_oferty.doc

     Zal_nr_2_oswiadczenie.doc

     Zal_nr_3_oswiadczenie.doc

     Zal_nr_4_wzor_umowa.doc

     Zal_Nr_5_wykaz_prac.doc

     Za_Nr_6_wykaz_osob.doc

     Za_Nr_10_gwarancja_bank_ubez.doc

      Przedmiar

      Za NR 7 Przedmiar.pdf

     Specyfikacja techniczna

     ZAL_NR_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_ODBIORU_ROBÓT_REMONTOWO.doc

     zal_nr8_sst.doc

    Zal Nr 9 Specyfikacja projektowa

    a1.pdf

    a8.pdf

    a9.pdf

    a10.pdf

    a11.pdf

    a12.pdf

    opis_tech.pdf

    u1.pdf

 


 

 

 
« PoczątekPoprzedni12DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting