Dzisiaj jest: Piątek
21 Stycznia 2022
Dzień Babci
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Epifani, Jarosław,
Jarosława, Jerosława, Marcela

Do końca roku zostało 345 dni.
Zodiak: Wodnik
Przetargi
Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

            Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino

Adres strony internetowej zamawiającego: -

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego.

b) Rodzaj zamówienia: dostawa

c) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego służbowego samochodu osobowego typu van.

2. Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wymogi dodatkowe:

a)      dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy na adres:

budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie.

b) odbiór nastąpi w godzinach 9.00-15.00, Wykonawca załączy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, gwarancje, instrukcje obsługi, książki gwarancyjnej pojazdu, karty pojazdu itp.

c)    całkowite rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu z odbioru końcowego potwierdzonego przez komisję odbiorową.

d)   gwarancja - minimum: .

- 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów,

- lakier: 2 lata gwarancji bez limitów kilometrów,

- perforacja korozyjna nadwozia: 12 lat gwarancji

e) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego wykonania czynności związanych z ubezpieczeniem oraz rejestracją pojazdu bądź szkoleniem

osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego samochodu.

Koszta związane zarówno z rejestracją, jak i ubezpieczeniem pokryje Zamawiający.

d) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8

f) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

g) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

30 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) Wiedza i doświadczenie

c) Potencjał techniczny

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • próbki, opisy lub fotografie (materiał opisowy z nazwą handlową proponowanego samochodu wraz z dokumentacją zdjęciową)

c) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5)

Wykonawca składa wraz z ofertą, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena.

3) CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.

4) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W umowie może ulec zmianie przedmiot oraz termin wykonania zamówienia lub zmniejszyć się cena:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

a) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouugryfino.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej

b) Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2011 r. do godz. 9.45 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino.

c) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

d) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

e) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu   8 listopada 2011 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁA:

 

Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie ……………………………

 

 

 

Gryfino, dnia ……………………

 

Część I INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

Koło w Gryfinie

Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino

Telefon/ faks: (091) 415 20 14

REGON 320799231 

 

Część II TRYB POSTĘPOWANIA

Art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o wartości powyżej 14.000 euro jednakże poniżej 193.000 euro. 

 

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiot zamówienia: (Kod CPV : 34115200-8)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego służbowego samochodu osobowego typu van.

2. Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wymogi dodatkowe:

a)      dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy na adres:

budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie.

b) odbiór nastąpi w godzinach 9.00-15.00, Wykonawca załączy wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, gwarancje, instrukcje obsługi, książki gwarancyjnej pojazdu, karty pojazdu itp.

c)    całkowite rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu               z odbioru końcowego potwierdzonego przez komisję odbiorową.

d)   gwarancja - minimum: .

- 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów,

- lakier: 2 lata gwarancji bez limitów kilometrów,

- perforacja korozyjna nadwozia: 12 lat gwarancji

e) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość na wniosek Zamawiającego wykonania czynności związanych z ubezpieczeniem oraz rejestracją pojazdu bądź szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego samochodu.

Koszta związane zarówno z rejestracją, jak i ubezpieczeniem pokryje Zamawiający.

 

Część IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Część V  TERMINY PŁATNOŚCI

1.    Termin płatności: do 14 dni od daty wpływu faktury VAT do PSOUU w Gryfinie wraz  z   protokołem odbioru zamówienia publicznego.

2.    Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po  wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu  z odbioru końcowego.

3.    W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

 

Część VI PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy.

 

Część VII  INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Część VIII OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

 

Część IX TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

Część X  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia

 

Część XI DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1.1 Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ

1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ)

1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

1.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.

1.5 Materiał opisowy z nazwą handlową proponowanego samochodu wraz z dokumentacją zdjęciową.

 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  Części XI pkt. 1.3-1.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.           nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy.

3.1 Oferty wspólne składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania (Uwaga! Dotyczy to również spółek cywilnych):

a)      oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wszystkich partnerów (ppkt. 1.3-1.4) (oraz w celu potwierdzenia reprezentacji o ile to nie wynika z innych dokumentów; umowę konsorcjum lub spółki cywilnej)

b)      oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji Wykonawców,

c)      warunki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione łącznie,  (dokumenty wymienione w ppkt. 1.2 oraz 1.5) partnerzy podpisują razem lub podpisuje je upoważniony pełnomocnik),

d)      pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, on zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informację, korespondencję itp.

3.2 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

Część XII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków udzielenia zamówienia, przy czym zapytanie winno być złożone na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.      Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiający zamieści je również na tej stronie.

3.      Zapytania można kierować na adres Zamawiającego lub przesłać faksem pod nr (091) 415 20 14 .  Ich treść musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.      W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

5.      Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej.

6.      Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć określony w Części XVI termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego                               i Wykonawcy odnośnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

7.      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest  Pan Mateusz Diakowski tel. 601 086 720

 

Część XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Część XIV  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

Część XV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.   Opis sposobu przygotowywania ofert:

1.1 Ofertę należy przygotować wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerowo, w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości, w języku polskim, i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej SIWZ. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

1.2 Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

1.3 Oferta powinna zawierać:

a)      nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

b)      datę sporządzenia oferty,

c)      nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu Wykonawcy  (osoba ta powinna podpisać złożone dokumenty przetargowe)

d)      wymagany termin/ okres realizacji,

e)      ogólną kwotę wynagrodzenia ofertowego w PLN (cyfrowo i słownie) –cena (w tym podatek VAT)

f)       warunki płatności,

g)      oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

h)      oświadczenie że zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ,

i)        oświadczenie, że składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert,

j)        oświadczenie, że Wykonawca w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy,

k)      oświadczenie, że wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do SIWZ akceptuje bez zastrzeżeń,

l)        do ofert należy dołączyć dokumenty wynikające z Części XI SIWZ

1.4 Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

1.5 Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach  (zewnętrznej i wewnętrznej)

a) koperta zewnętrzna powinna być pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca, itp.) zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana: „PRZETARG NA ZAKUP SMOCHODU DLA  PSOUU – NIE OTWIERAĆ PRZED 17.11.2011r. do godz.1000”,

b) koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe poza ww. oznaczeniami dodatkowo musi być opatrzona pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby ją można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie i oznakowana: „PRZETARG NA ZAKUP SAMOCHODU DLA PSOUU – NIE OTWIERAĆ PRZED 17.11.2011r. do godz.1000tak jak zewnętrzna.

c)      Oferty złożone po terminie będą zwracane niezwłocznie bez otwierania koperty wewnętrznej.

 

2. Inne informacje:

2.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.

2.2 Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej SIWZ reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

2.3 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

2.4 Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie                    i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego

2.5 Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.6 Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

2.7 Oferta winna być złożona w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

2.8 Oferta winna zawierać oświadczenia zgodnie z wymogami SIWZ.

2.9 Oferta winna być zgodna w kwestii ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia                  i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Część XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.   Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2011 r. do godz. 9.45 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2011 r.  o godz. 10.00 w budynku PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie

 

Część XVII OTWARCIE OFERT

1.   W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „ZMIANA” i „WYCOFANE”

2.   Zmiana i wycofanie ofert:

2.1 Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert, dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

2.2 Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. 2.1 należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w formach przewidzianych do składania ofert, z tym, że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

2.3 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać do niej zmian po upływie terminu składania ofert

3.   Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę Wykonawcy, adres, cenę ofertową, okres gwarancji i warunki płatności odnotowując ten fakt w protokole.

4.   Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich pisemny wniosek) przesłane zostaną dane odnotowane w protokole.

5.   Oferty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną odesłane niezwłocznie bez otwierania koperty zewnętrznej.

 

Część XVIII KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

Kryterium : 100 % - cena

 

1.   Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

2.      Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

3.      Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

4.      Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

5.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. posiada najniższą cenę.

6.      Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

CZĘŚĆ XIX OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

Kryterium : 100 % - cena

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

1.      Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.

2.      Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową.

3.      Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty, które nie będą spełniać wymogów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, SIWZ oraz będą naruszać przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

4.      Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.

5.      Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

Część XX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty, wskazując nazwę, adres i uzasadnienie wyboru. Informacje te Zamawiający umieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Część XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Część XXII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, wnoszone na zasadach w nim określonych.

 

Część XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.   Formularz oferty na wykonanie robót                                                                            - Zał.    Nr 1

2.   Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy                                  - Zał.    Nr 2

3.   Opis przedmiotu zamówienia                                                                                         - Zał.    Nr 3

4.   Wzór umowy                                                                                                                      - Zał.    Nr 4

 

Pobierz                SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.pdf

                              SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc

 

 

      Załącznik  nr l  do SIWZ

 

                                                                                                                                            ........................................

.......................................                                                                                                        (miejscowość, data)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

NIP.................................

 

REGON..........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „Dostawa nowego fabrycznie samochodu służbowego”:

 

1. oferujemy zgodnie z poniższą tabelą wykonanie zamówienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena netto

Podatek VAT

Wartość brutto

1.

Samochód zgodnie z SIWZ typu …………………………………………..........

………………………………………………..

 

 

 

2.

Komplet kół zimowych

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  30 dni od daty zawarcia umowy.

4.  Oferujemy następujące warunki płatności: do 14 dni od daty wpływu faktury VAT do PSOUU w Gryfinie

wraz  z   protokołem odbioru zamówienia publicznego.

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że zapoznaliśmy się z treścią

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń

oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ wymagania i żądania Zamawiającego

6. Oświadczamy, że zawarta w SIWZ umowa została przez nas zaakceptowana bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych,

w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

7.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

8.   Oświadczamy, że  zaproponowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi SIWZ.

9.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………................................................................

                                                                                   (data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

    Pobierz                      Zał_nr_1_formularz_oferty.doc

                                         Zał_nr_1_formularz_oferty.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 
                   Załącznik nr 2 do SIWZ

               

 

 

                                                                                                                            

                                     (miejscowość, data)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 i ART. 24 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................

                             ..........................................................................................................................

                              .........................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

                              .........................................................................................................................

nr telefonu:         ..........................................................................................................................

nr faksu:              .........................................................................................................................

 

Oświadczam, że:

 

1)      posiadam  uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)      dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)      znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz

5)      nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie             art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

.......................................................

(Podpisano: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

 

    Pobierz                        Zal_nr_2_oswiadczenie.doc

                                          Zal_nr_2_oswiadczenie.pdf

 

 

 

 

 

           Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Typ samochodu

Van, minibus

Rok produkcji

2010 lub 2011

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

Pojemność skokowa silnika

od 1900 cm3 do  2100 cm3

Moc silnika

minimum 114 KM

Skrzynia biegów, ilość biegów

manualna, min. 5 + wsteczny

Długość samochodu

maksimum 5200. mm

Kontrola emisji spalin

Min. 1 katalizator utleniający

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

Do 7,7./100km

kolor nadwozia

srebrny

Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym

 do 200 g/km

Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w cyklu mieszanym

wg normy EURO 5

 

Wyposażenie:

1) rok produkcji 2010 lub 2011 w stanie fabrycznie nowym

2) regulowany fotel kierowcy

3) fotel pasażera dla 2 osób

4) poduszka powietrzna dla kierowcy

6) ABS

7) felgi stalowe 16”

8) drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni

10) język komunikatów – polski

11) elektryczne szyby przednie

12) klimatyzacja manualna z przodu

13) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka

14) radio CD

15)  zamek centralny

16) gumowe pokrycie przestrzeni ładunkowej

17) 3 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń

18) 3 rząd przystosowany do przewozu 3 osób w tym jednej niepełnosprawnej

19) plastikowe panele boczne do połowy wysokości w przestrzeni towarowej

20) autoalarm

21) dodatkowe ogrzewanie tylnej części pojazdu

22) dodatkowa klimatyzacja tylnej części pojazdu

23) koło zapasowe pełnowymiarowe

24) lakier metalizowany srebrny

25) norma emisji spalin EURO 5

29) poduszka powietrzna dla pasażera

30) lampy przeciwmgielne z przodu

31) wycieraczki z podgrzewaniem tylnych szyb w drzwiach

32)             komputer pokładowy

33)             Hak holowniczy

34)             Komplet kół zimowych

 

 

 

 

Wyposażenie dla przewozu jednej osoby niepełnosprawnej:

1) trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa (trzy fotele = trzy mocowania, fotele z możliwością szybkiego demontażu)

2) rozwiązanie umożliwiające dostosowanie samochodu do przewozu 9 osób na fotelach lub 8 osób na fotelach i jednej na wózku inwalidzkim

3) wytrzymała podłoga ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgowa – łatwa w utrzymaniu czystości – na całej długości samochodu

4) atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek , biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich)

5) najazdy teleskopowe

6) oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe)

7) homologacje lub dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

 

              Pobierz                                Zal_Nr_3_opis.doc

                                                            Zal_Nr_3_opis.pdf

 

 

 

         Zał. nr 4  do SIWZ

 

 

 

Umowa Nr ………………

 

na dostawę samochodu

 

 

 

 

 

Zawarta w dniu …………………….. r.  w  Gryfinie, pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino, REGON 320799231, w imieniu którego działają:

 

 

 

 1. Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie

 2. Wioleta Tkaczyk – Skarbnik Zarządu Koła w Gryfinie

 

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym

 

 

 

a

 

 ...................................................................................................................................................................

 

 z siedzibą w ............................................przy ul. ...................................................... reprezentowanym przez:

 

 

 

1.      ...............................................................

 

2.      ...............................................................

 

 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

 

 

 

 

 

§1

 

1.  Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo   zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.  Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego  - nie będącego dotychczas w jakiejkolwiek eksploatacji samochodu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy , które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

 

3. Wykonawca oświadcza, że pojazd będacy przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy, nie pozostawał dotychczas w jakiejkolwiek eksploatacji, a także jest wolny od wad.

 

4.  Lokalizacja dostawy: budynek PSOUU przy ul. Sprzymierzonych 5A w Gryfinie.

 

 

 

§2

 

1. Wartość zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi: netto ............................zł słownie: ................................................................................................................ podatek VAT w wysokości …………… zł, słownie: ………………..……………..........................

 

Wartość brutto wynosi ................... zł, słownie: .............................................................................

 

2. Cena umowy obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 

 

§3

 

1.    Termin płatności za wykonane roboty wynosi do 14 dni licząc od wpływu do Zamawiającego faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru bez usterek

 

2.    Jednostką realizującą umowę jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie , ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 Gryfino, NIP ……………., na adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty- w tym faktury.

 

3.    Zamawiający oświadcza, że  płatnikiem VAT jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego.

 

4.    Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą po  wykonaniu zamówienia i spisaniu protokołu  z odbioru końcowego  bez usterek.

 

5.    W przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

 

 

 

§4

 

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

 

 

§5

 

1.                  Przedmiot umowy objęty jest gwarancją bez wyłączeń zgodnie z ofertą oraz SIWZ.

 

2.                  Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zakupiony przedmiot umowy

 

3.                  Reklamację składa się na piśmie ze wskazaniem istniejącej usterki (wady) i karta gwarancyjną.

 

4.                  Termin załatwienia przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej wynikać będzie z terminów zawartych w treści udzielonej na zakupiony samochód gwarancji. Wykonawca podejmować będzie wszystkie niezbędne działania, aby czas oczekiwania na naprawę gwarancyjną był jak najkrótszy.

 

 

 

§6

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:

 

a) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

 

c) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,

 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

 

 

 

 

 

§12

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

2. Adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiający, pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiający adres Wykonawcy została skutecznie dostarczona.

 

 

 

§13

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  oraz ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§14

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

 

 

 

Zamawiający:                                                                                     Wykonawca:

 

 

      Pobierz                               Zal_nr_4_wzor_umowa.doc

                                                   Zal_nr_4_wzor_umowa.pdf

 

 

 

 

Gryfino, dnia  14 listopada 2011 r.

PSOUU.3431-02/11

 

 

                                                              Uczestnicy postępowania

                                                              wszyscy


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa nowego fabrycznie samochodu służbowego

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 113. poz. 759) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 listopada  2011 r. w związku z ww. postępowaniem:

 

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza pojazdy z pojemnością silnika do 2200 ccm?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza pojazdy z pojemnością do 2200 cm.

 

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza wymiar pojazdu do 5230 mm ( długość całkowita) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza wymiar pojazdu do 5230 mm (długość całkowita)

 

Pytanie nr 3:

Czy dopuszcza się w wyposażeniu standardowym felgi z oponami o rozmiarze 15’’ ( zmniejsza to koszty eksploatacyjne )?

 Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza  w wyposażeniu standardowym felgi z oponami 15’’

 

Pytanie nr 4:

Czy dopuszcza się dostawę pojazdu z normą EURO 4 (obowiązujące przepisy dopuszczają rejestracje pojazdów z normą EURO 4) ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu z normą Euro 4.

 

Pytanie nr 5:

Czy dopuszcza się dostawę pojazdu w kolorze białym lub innej barwy ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu w kolorze białym lub innej barwy.

 

Pytanie nr 6:

Czy dopuszcza się w warunkach gwarancji okres 96 m-cy na perforacje nadwozia ?

Odpowiedź:

Tak , Zamawiający dopuszcza w warunkach gwarancji okres 96 m-cy na perforację nadwozia

 

                                                                             Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca Zarządu Koła w Gryfinie

 

 

 

 

 

 
« PoczątekPoprzedni12DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting