Dzisiaj jest: Piątek
27 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan,
Magdalena, Radowit

Do końca roku zostało 219 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Ogłoszenia
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
na rzecz  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z    UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE

 1.Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę:

 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM –KOŁO W    GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 5 A
74-100 GRYFINO

2. Cel zbiórki publicznej

ADAPTACJA I REMONT BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA REHABILITACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ STOWARZYSZENIA

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 15.11.2010 – 07.03.2011

4. Organ wydający pozwolenie:
 
  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
– Decyzja Nr 7/2010 wydana 12.11.2010r
- Decyzja Nr2/11/7/2010 wydana 02.03.2011r

5. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej

   WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

6. Forma zbiórki publicznej:
DO PUSZEK KWESTARSKICH, SKARBON STACJONARNYCH

7. Dochód ze zbiórki:

 Środki finansowe  pozyskane w ramach
wszystkich form zbiórki  wpłacano na konto:
52 1090 2268 0000 0001 1038 1163 w BZ WBK w Gryfinie tytułem ”KWESTA WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE”

8. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

a. zbiórka do puszek kwestarskich – 3 041,17  zł
b. zbiórka do skarbon – 230,71 zł.

Łączna kwota:  zł. 3 271,88 zł.


9. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków:

-za prowadzenie konta -  19,44 zł.
-prowizja – 24,09 zł.

RAZEM – 43,53  zł.

10.Czysty dochód ze zbiórki publicznej – 3 228,35

Koszty transportu,  puszki kwestarskie, skarbony pokryto ze środków własnych w wysokości 1 000,00 zł.

11. Sposób wykorzystania środków zebranych w ramach zbiórki:

Środki finansowe gromadzone są na lokacie bankowej do momentu przeznaczenia na  prace remontowo – budowlane w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organ wydający pozwolenie zostanie powiadomiony o zamiarze zużytkowania zebranych środków pieniężnych na remont i adaptację budynku mieszczącego się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 .

W czasie zbiórki publicznej przeprowadzanej przez PSOUU Koło w Gryfinie na terenie województwa zachodniopomorskiego, na ten sam cel prowadzona była zbiórka publiczna na obszarze powiatu gryfińskiego w okresie od 01.08.2010r. do 07.03.2011r.

GRYFINO,18 .03.2011                                            
 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie od 01 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku przeprowadzi zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na:


adaptację i remont budynku przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

 

Zbieranie  ofiar na terenie powiatu gryfińskiego odbędzie się  do skarbon stacjonarnych, puszek kwestarskich i wpłat na specjalnie utworzone konto

Bank Zachodni WBK S.A
nr 52 1090 2268 0000 0001 1038 1163  tytułem ”KWESTA - Marzenia o Nowym Domu” 
DECYZJA Nr I/II-OR /10  wydana dn.27.07.2010 przez Starostę Gryfińskiego


 

 

 

 

 SPRAWOZDANIE   Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

    na rzecz  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z 

           UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W GRYFINIE

 

 

 1.Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę:
    POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM –KOŁO W    GRYFINIE
    uL. SPRZYMIERZONYCH 5 A
    74-100 GRYFINO

2. Cel zbiórki publicznej

    REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej

    15.07.2009 – 14.07.2010

4. Organ wydający pozwolenie:
    MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO– Decyzja Nr 6/2009

5. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej
   WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

6. Forma zbiórki publicznej

   DO PUSZEK KWESTARSKICH, SKARBON STACJONARNYCH

7. Sposób informowania o wynikach zbiórki :
 www.psouugryfino.org.pl.   BIP URZĄD MARSZAŁKOWSKI, KURIER SZCZECIŃSKI

8. Dochód ze zbiórki: środki finansowe  pozyskane w ramach
   wszystkich form zbiórki  wpłacano na konto:
    52 1090 2268 0000 0001 1038 1163 w BZ WBK w Gryfinie tytułem ”KWESTA WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE”

9. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

   a. zbiórka do puszek kwestarskich – 8 698,07 zł
   b. zbiórka do skarbon – 1536,34 zł.

   Łączna kwota:  zł. 10 234,41 zł.


10. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków:

     -za prowadzenie konta -  64,39 zł..
     -prowizja – 74,68 zł.

    RAZEM – 139,07  zł.

11.Czysty dochód ze zbiórki publicznej – 10 095,34

    Koszty transportu,  puszki kwestarskie, skarbony pokryto ze środków własnych w wysokości 1 000,00 zł.


13. Sposób wykorzystania środków zebranych w ramach zbiórki: środki finansowe gromadzone są na koncie bankowym do momentu rozpoczęcia prac     remontowo – budowlanych w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

     W czasie zbiórki publicznej przeprowadzanej przez PSOUU Koło w Gryfinie na terenie województwa zachodniopomorskiego, na ten sam cel     prowadzona była   zbiórka publiczna na obszarze powiatu gryfińskiego w okresie od 01.05.2009r. do 30.04.2010r.


     Serdeczne podziękowania kierujemy  do osób które dobrowolnie wsparli  zbiórkę publiczną.

     GRYFINO,15 .07.2010     


                                                          

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu Ford Transit

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 5a, 74-100 Gryfino, zwany dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Ford Transit.

1. Samochód: autobus Ford Transit., poj. 2,402 l., nr rej. ZGR Y563, rok prod. 2004,
    numer identyfikacyjny WFOLXXTTFL4R04391, ilość miejsc 1 5, przebieg 170 000  km, kolor nadwozia – niebieski,
2. Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2010r. , o godz. 12:00 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie, budynek WTZ.
3. Sprzedawany samochód można oglądać na terenie posesji WTZ ul. Sprzymierzonych 5a  w dniach od 28.06.2010 r. do 08.07.2010 r. w godzinach od  10:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Anną Podworską – Kierownikiem WTZ , tel. 091 415 2014.
4. Cena wywoławcza: 40 000 zł – nabywcy nie przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT.
5. Przystąpienie do przetargu nie zobowiązuje do  wniesienia wadium.
6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
       a)       nazwisko i imię (lub firmę) oferenta, nr NIP;
       b)       adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy;
       c)       cenę oferowaną za przedmiot przetargu;
       d)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
7. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego:Gryfino ul. Sprzymierzonych 5a ,  do    dnia 08.07.2008  do godz. 15:00.
8. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę najwyższą z pośród złożonych ofert.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej przetargu.
13. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,
14. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
 
Gryfino, 28 czerwiec 2010 r.

Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU Elżbieta Wiśniewska


 

 
 
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
KOŁO W GRYFINIE                         
 UL. SPRZYMIERZONYCH 5 A
74-100 GRYFINO
OD DNIA 01.05.2009R DO 30.04.2010R   NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO

 

 

Na mocy decyzji Starosty Gryfińskiego - Decyzja Nr 1/II – OR/09 wydana  w  dn. 30. 04. 2009r , Decyzja Nr 2/II –OR/09 wydana w dn. 06.08.2009, Decyzja Nr3/II - OR/09   wydana w dn. 24.09 2009 przeprowadziła zbiórkę pieniężną w celu pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów remontu i adaptacji budynku dla potrzeb osób.

Forma zbiórki:

- zbieranie ofiar do puszek kwestarskich na wolnym powietrzu
- sprzedaż prac podczas uroczystości okolicznościowych( festyny, dożynki)
- skarbony stacjonarne wystawiane w obiektach użyteczności publicznej za zgodą właściciela
- sprzedaż cegiełek wartościowych

W zbiórce wzięło udział:
13 członków Stowarzyszenia,
 7 osób kadry pracowniczej
10 osób niepełnosprawnych jako wspierający wolontariuszy

nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Wyniki zbiórki:

a. zbiórka do puszek kwestarskich – 15 812,77
b. zbiórka do skarbon – 1842.07
c. wpłaty na konto bankowe  nie dotyczy
d. sprzedaż przedmiotów -  819,00
e. sprzedaż cegiełek – 7214,00 zł.

Łączna kwota:  25 687,84 zł.

 Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków zbiórki publicznej
-za prowadzenie konta -145,61 zł.
-prowizja – 217,07 zł.
RAZEM - 362,68  zł.
Czysty dochód ze zbiórki publicznej - 25 325,16

Koszty transportu, druku cegiełek, puszki kwestarskie, skarbony pokryto ze środków własnych Stowarzyszenia.

Środki finansowe gromadzone są na koncie bankowym do momentu rozpoczęcia prac remontowo – budowlanych w budynku przeznaczonym dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ulicy Szczecińskiej 33 w Gryfinie

W czasie zbiórki publicznej przeprowadzanej przez PSOUU Koło w Gryfinie na terenie powiatu gryfińskiego, na ten sam cel prowadzona była   zbiórka publiczna na obszarze województwa zachodniopomorskiego – Decyzja 6/2009 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 STOWARZYSZENIE  DZIĘKUJE WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE    FINANSOWE

 
« PoczątekPoprzedni123DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting